Personal

Personalens arbetsförmåga och välbefinnande på arbetet främjas på många sätt inom Danske Bank. Danske Bank strävar efter att vara en intressant arbetsplats både för nuvarande och ny personal.Redan under flera års tid har vi fäst uppmärksamhet, förutom vid ett meningsfullt och utmanande arbete, vid att främja personalens arbetsförmåga och välbefinnande i arbetet. Efter att den anställda fyllt 35 år följs hälsan upp med hälsogranskningar med 5 års mellanrum. Dessutom följer vi med välbefinnandet i arbetet med årliga personalenkäter.

Till Danske Bank-koncernens verksamhetskoncept hör även årliga resultat- och utvecklingssamtal, som betyder mer än formella blanketter. Chefen ansvarar för att skapa fungerande arbetsförhållanden och förutsättningar samt för att föra ärenden som bör utvecklas framåt och följa upp dem. Jämlikhetsfrågor har under årens lopp varit en viktig del av god personaladministration och för skapandet av fungerande arbetsförhållanden. Samarbetsorgan och en öppen diskussionskultur stöder lösningen av viktiga aktuella problem.

Att Finlands befolkning åldras syns både i Danske Banks kundkrets och bland personalen. Åldrandet innebär en ökad grupp människor, som inte längre aktivt deltar i arbetslivet, men vars hälsotillstånd annars möjliggör ett fortsatt aktivt levnadssätt. Bankens experter strävar efter att hjälpa till vid förändringar, samtidigt som vi fäster uppmärksamhet vid att experterna själva skall orka med arbetet och vid att skaffa mer yrkeskunnig personal.

Att främja hälsan och samtidigt arbetsproduktiviteten kräver då och då aktiva åtgärder av arbetsgivaren. År 2006 inleddes kampanjen "Ett rökfritt Sampo", där Danske Bank stöder de arbetstagare som vill sluta röka med diskussioner, kurser och nikotinersättningsvård. Samtidigt förväntar vi oss att personalen röker på egen tid och inte på arbetstid.

 Danske Bank stöder
aktivt personalens utbildning.

Danske Banks verksamhetskoncept

Motiverad och kompetent personal
Danske Bank vill vara en arbetsplats för kompetent och utbildad bankpersonal, där tillfredsställelsen i arbetet är av högsta klass.

Jobb

Läs mer

Banken som en arbetsplats