Miljö

Det dagliga arbetet har direkta inverkningar på miljön, till exempel genom elförbrukningen. Vi har strävat efter att minska de direkta inverkningarna på miljön, genom att öka personalens kunskaper om hur man i kontorsmiljö kan spara energi och andra resurser, såsom papper.

De senaste åren har vi fäst speciell uppmärksamhet vid noggrannare sortering och återvinning av kontorsavfall.Affärsverksamheten inverkar även indirekt på miljön, bankens beslut påverkar för sin del till exempel hurudana investeringar som förverkligas och hur. Därför fäster vi även i kundrelationer uppmärksamhet vid en hållbar utveckling. Under företagens kreditprocesser klarlägger vi de miljörisker som hör till verksamheten.

För kunder som är intresserade av sparande kan vi erbjuda fonder, där en hållbar utveckling har beaktats. Medlen i Danske Banks aktiefond 'Hållbart Värde' placeras globalt i bolag som följer principerna om en hållbar utveckling.

Danske Bank meddeladeår 2007 om sin målsättning att bli CO2-neutral. Målsättningen är med andra ord att minska direkta koldioxidutsläpp så mycket som möjligt, och att kvittera de återstående utsläppen genom att delta i olika klimatprojekt. År 2009 uppnådde koncernen sin målsättning om koldioxidneutralitet. Detta innebär att Danske Bank har gottgjort alla dess CO2-utsläpp genom att förminska på sin egen energikonsumtion och genom att investera i förnybar energi.

Banken understödde skolornas miljöprojekt

Miljön var en central del av Danske Banks skoldonationer under 2000-talet. Danske Bank har bland annat donerat Al Gores miljödokumentär 'En obekväm sanning' jämte visningsrättigheter till grundskolans alla högstadier.