Allmänna villkor

Allmänna villkor för webbsidorna

Vänligen läs noggrant igenom dessa villkor. Du förbinder dig att följa dessa villkor, när du använder bankens webbsidor. I dessa villkor avses definitionen "webbsidor" webbsidor och även andra applikationer.

1.  Webbsidornas ägare

Dessa villkor tillämpas endast på användningen av webbsidor som publicerats i Danske Bank A/S(härefter "bank") namn. Banken äger dessa webbsidor och underhåller dem. Med bank avses i dessa villkor även Danske Bank A/S och finländska dotterbolag som hör till samma koncern som Danske Bank A/S. Offentliga identifierande uppgifter och kontaktuppgifter till ovan nämnda bolag finns tillgängliga på dessa webbsidor.

2.  Immateriella rättigheter

Banken, Danske Bank A/S eller ett annat företag som hör till samma koncern som Danske Bank A/S har äganderätt, upphovsrätt, varumärkesrätt och övriga immateriella rättigheter till dessa webbsidor och till

-  de produkter och tjänster som erbjuds eller används på dessa sidor och

-  till information, text, bild, ljud, layout eller annat innehåll som presenteras på sidorna samt namn och varumärken (härefter "material"),

om det inte uttryckligen på webbsidorna anges att dessa rättigheter tillhör tredje part.

Utskrift eller annan kopiering av materialet är tillåtet för eget, privat, icke-kommersiellt bruk. Det är förbjudet att kopiera, spara eller på annat sätt reproducera, bearbeta, ändra, överföra, överlåta, på annat sätt utnyttja eller exploatera materialet eller delar därav utan på förhand givet skriftligt tillstånd av banken.

Man får inte citera eller offentligt sprida materialet eller delar därav utan på förhand givet skriftligt tillstånd av banken. Om banken ger tillstånd att citera och/eller offentligt sprida materialet,

- får materialet användas endast i sakliga sammanhang och i enlighet med lag, myndighetsföreskrifter och god sed

-  som källa för materialet ska anges Danske Bank A/S.

3.  Geografisk begränsning

Utländska rättssystem och deras skadeståndsprinciper är sinsemellan olika. Därför är det viktigt att observera att dessa webbsidor är riktade till och avsedda för den finska marknaden och personer som är finländare eller som bor i Finland. På dessa webbsidor, och på det material som finns publicerat på dem, tillämpas alltid finländsk lagstiftning, oberoende av från vilket land dessa webbsidor används i varje enskilt fall.  

4. Uppgifter som presenteras på webbsidorna

På dessa webbsidor ges endast allmän information om banken samt de produkter och tjänster som banken erbjuder. Allmän information presenteras "som den är" och kan inte betraktas som en för banken bindande offert, uppmaning, förbindelse eller annan förpliktelse, om inte annat uttryckligen anges. Information, annonsering och reklam om en enskild finanstjänst är inte bindande offerter, utan endast uppmaningar att lämna offert, om inte annat uttryckligen anges.

De uppgifter som presenteras på dessa webbsidor kan inte betraktas som placeringsrekommendationer, placeringsråd eller uppmaningar till att inleda någon slags placeringsverksamhet.

 

De uppgifter eller åsikter som banken publicerar på dessa webbsidor grundar dig på information från källor som anses vara tillförlitliga. Uppgifterna kontrolleras emellertid inte alltid.

Banken ansvarar inte för att uppgifterna som presenteras på dessa webbsidor är felfria. Banken ansvarar inte heller för att uppgifter eller material som presenteras på webbsidorna lämpar sig till exempel för handel med placeringsprodukter eller för att sådana uppgifter lämpar sig för ett annat visst ändamål.

Banken ansvarar inte för skada som förorsakats av att kunden vidtagit eller låtit bli att vidta åtgärder på basis av uppgifter, som presenteras på dessa webbsidor. Kunden bär alltid ansvaret för det ekonomiska resultatet av placeringsverksamheten. Den historiska utvecklingen på värdepappers- och fondmarknaden är inte en garanti för framtida värdeökning.

5. Intressekonflikter

Banken, ett bolag som hör till samma koncern som banken eller deras anställda kan, inom lagens ramar, äga placeringsprodukter som nämns på dessa webbsidor. Bankens placeringsanalytiker får emellertid inte äga aktier i de bolag, som de analyserar.

6. Prisuppgifter

Uppgifter gällande priser, kurser och värden som publiceras på dessa sidor är vägledande, om annat inte uttryckligen anges. Vid respektive tidpunkt gällande priser, kurser och arvoden, som ansluter sig till nya avtal och realisering av egendom, bör alltid utredas på förhand med banken.

7. Länkar

Från bankens webbsidor kan man via länkar gå till en tredje parts webbsidor. Banken kan även på dessa webbsidor erbjuda eller förmedla information, produkter eller tjänster som levereras av tredje part.  

Banken har inte granskat den tredje partens webbsidor. Banken ansvarar inte för

-  tredje parts webbsidor eller för webbsidor, till vilka man kan gå från dessa sidor,

-  material som publiceras på dessa webbsidor eller

-  produkter eller tjänster som erbjuds via dessa sidor.

En länk till en webbplats som upprätthålls av tredje part innebär inte att banken representerar den tredje parten eller är dennes ombud. Banken tar inte ställning till eller ansvar för den tredje partens webbplats eller de uppgifter, produkter eller tjänster som där tillhandahålls.

På av tredje part producerade tjänster, som tillhandahålls eller förmedlas via webbsidorna, tillämpas uteslutande de villkor som avtalats mellan kunden och den tredje parten. Banken är inte part i ett avtal mellan kunden och en tredje part, och ansvarar inte för avtalet eller för förpliktelser, fel eller dröjsmål på grundval av avtalet. Banken garanterar inte till någon del betalningsförmåga eller servicekvalitet för tredje part.

Banken ansvarar inte till någon del för uppgifter och material som producerats eller publicerats av tredje part. Den tredje parten ansvarar för uppgifter och material, t.ex. text, bild, ljud och layout, som denne producerat och/eller publicerat, och för att dessa uppgifter inte kränker kundens eller någon annans integritet eller ära, och att detta material inte kränker kundens eller tredje parts immateriella rättigheter.

8. Ansvarsbegränsning

Banken, dess direktörer, chefer eller arbetstagare ansvarar inte för

- dessa webbsidors tillgänglighet eller felfrihet

- tekniska problem eller skador i kundens dator som eventuellt beror på användningen av dessa webbsidor

- direkta eller indirekta skador som beror på ovan nämnda orsaker.

9. Integritetsskydd

Vid hantering av kunduppgifter iakttar banken banksekretessen, som regleras i Finlands lag, de lagstadgade skyldigheterna gällande datasäkerhet och integritetsskydd samt ett gott informationshanteringssätt. Läs mer om Integritetspolicyn och om hanteringen av kunduppgifter.

Banken har rätt att samla in uppgifter om kundens dator, såsom information om operativsystem, webbläsare och java-version, för att bilda nya metoder för datasäkerhet.

10. Rätt till ändringar

Banken har rätt att, utan att på förhand underrätta kunden, ändra dessa webbsidor, materialet som publiceras på webbsidorna inklusive dessa villkor, och de tekniska förutsättningarna för att använda webbsidorna, genom att ta i bruk de ändrade webbsidorna, det ändrade materialet eller lösningarna. Vid behov kan banken tillkännage ändringen på bankens webbsidor.

 11. Olika språkversioner

Dessa villkor finns tillgängliga på finska, svenska och engelska. Om de olika språkversionerna står i strid med varandra, följs i första hand den finskspråkiga versionen.

12. Tillämplig lag och forum

På användningen av dessa webbsidor tillämpas förutom dessa villkor även Finlands lag.

Om meningsskiljaktigheter uppstår mellan banken och kunden i anslutning till dessa webbsidor eller dessa villkor, och tvisten inte kan lösas förhandlingsvägen, avgörs ärendet i Helsingfors tingsrätt. En konsument har rätt att anhängiggöra ett mål även vid hemortens tingsrätt i Finland.