Integritetspolicy

 

Hantering av kunduppgifter inom Danske Bank

På denna sida berättar vi om vilka uppgifter som Danske Bank samlar in om sina kunder, varifrån vi får uppgifterna och till vad de används, samt i vilka situationer som uppgifterna överlåts. Dessutom får du veta hur du ska gå tillväga om du vill veta vilka uppgifter det finns om dig i bankens register och hur du kan ändra eventuella fel i dina uppgifter, samt när du kan förbjuda användningen av dina uppgifter.

Danske Bank A/S är dotterbolag till Danske Bank A/S, som är registrerad i Danmark.

Vår banks kontaktuppgifter i Finland är Kolkajsgränden 2, 00180 Helsingfors, tfn 010 546 0000, www.danskebank.fi. Danske Bank A/S huvudkontor ligger på adressen Holmens Kanal 2-12, DK-1092 Köpenhamn K, Danmark.

Varifrån får vi kunduppgifter?

Det är bankens skyldighet enligt lagen att identifiera kunden och fastslå kundens identitet. Banken får uppgifter som gäller kundens banktjänster från kunden själv samt från de myndighetsregister, där ifrågavarande uppgifter finns registrerade för allmänt bruk. Sådana myndighetsregister är befolkningsregistret, handelsregistret och föreningsregistret samt företags- och organisationsdatasystemet FODS. Dessutom använder banken kreditupplysningsbolagens register, såsom Suomen Asiakastieto Oy:s register.

Nödvändiga uppgifter gällande privatpersoner är till exempel kundens namn, kontaktuppgifter och personnummer. För företags- och organisationskunder är dessa uppgifter, förutom de uppgifter som finns i offentliga register, bl.a. information om vem som äger företaget eller en annan organisation och aktuella företrädare. Dessutom behöver banken uppgifter om kundens ekonomiska ställning och affärsverksamhet.

Noggrannare uppgifter om bankens kundregister finns i vår registerbeskrivning, som finns att tillgå på bankens kontor och på vår webbplats.

Banken bandar telefonsamtal mellan bankens anställda och kunderna på de telefoner som hör till telefontjänsten. Inspelningarna och deras identifikationsuppgifter används för att verifiera uppkomsten av avtal och andra rättshandlingar samt servicesituationer.

Till vad används kunduppgifterna?

Kunduppgifterna används för att sköta kundservicen och kundrelationen, för marknadsföring, rådgivning samt riskhantering, till exempel vid beviljande av kredit och vid övervakning. Banken klassificerar kunderna av orsaker som gäller riskhantering, på det sätt som lagstiftning och myndighetsföreskrifter förutsätter.

Kunduppgifterna används även för att planera och utveckla nya tjänster, som banken, eller andra bolag som hör till Danske Bank -koncernen, erbjuder sina kunder.

När överlåter banken kunduppgifter till utomstående?

Kunduppgifter som banken har i sin besittning hör under banksekretessen, som regleras i lagen. Personer i bankens tjänst får inte överlåta kunduppgifter till utomstående utan kundens lov, och inte heller använda uppgifterna för andra syften än de som nämns ovan.

Olika lagar stadgar emellertid att bankerna är skyldiga att överlåta kunduppgifter till myndigheterna, t.ex. skattemyndigheten.

När banken sköter ett betalningsuppdrag för kunden, är banken skyldig att till mottagarens bank tillsammans med gireringen leverera betalarens namn, samt en individuell identifikationsuppgift gällande betalaren, såsom adress, kontonummer, kundnummer, födelsetid och -plats eller personnummer, med vars hjälp betalningen i efterhand vid behov kan kopplas till betalaren.

På grund av en del utländska regleringar eller betalningssystem kan det hända att uppgifter gällande betalaren även måste delges betalningens mottagare. Betalningsförmedlaren kan vara skyldig att ge uppgifter även till myndigheter.   

Med undantag av de avvikelser som lagstiftningen stadgar om, överlåter banken kunduppgifter endast med kundens samtycke eller på basis av ett uppdrag. Kunden har när som helst rätt att ta tillbaka samtycket eller att ändra det genom att meddela banken därom.

Noggrannare uppgifter om banksekretessen, överlåtande av uppgifter och myndigheternas rätt till information kan fås från de anvisningar om banksekretess som Finansbranschens Centralförbund har publicerat och som finns till påseende på Centralförbundets webbplats på adressen www.fkl.fi.

Överlåtande av uppgifter inom Danske Bank-koncernen

Danske Bank har enligt lagen rätt att överlåta kunduppgifter till andra bolag som hör till Danske Bank Group och som berörs av samma tystnadsplikt som Danske Bank. Uppgifterna får användas för att sköta kundservice och andra kundrelationer, riskhantering och marknadsföring. Du får information om bolag som hör till Danske Bank-koncernen på vår webbplats www.danskebank.fi.

Kundens rätt att förbjuda att uppgifter används för marknadsföring

Kunden har rätt att förbjuda banken att rikta marknadsföringsåtgärder till honom eller henne. Förbudet kan meddelas på kontoret, i webbanken, i telefontjänsten eller per brev. Kunden kan även specificera de kommunikationsmedel, genom vilka marknadsföringsmeddelanden inte får sändas.   

Kundens rätt till information

Kunden har enligt personuppgiftslagen rätt att få veta vilka uppgifter som finns sparade om honom eller henne i bankens kundregister. Förfrågan ska göras på bankkontoret eller via webbanken. Den som gör förfrågan ska bevisa sin identitet. Banken svarar kunden per brev.

Fel i kunduppgifterna

Om det visar sig att det i kundens uppgifter i bankens register finns något fel, rättar vi uppgifterna så fort som möjligt. Om felaktiga uppgifter har överlåtits till utomstående, korrigerar vi felet även hos den som mottagit uppgiften.

Om kunden själv upptäcker ett fel i sina kunduppgifter, kan kunden be oss att korrigera felet genom att kontakta banken.

Information om hantering av kunduppgifter

Ytterligare information om hanteringen av kunduppgifter inom Danske Bank får du från Danske Banks enhet för juridiska ärenden.

I Finland är det Dataombudsmannen som styr, övervakar och ger råd om hantering av personuppgifter och användning av personregister. Kontaktuppgifterna till Dataombudsmannens byrå är:

Ratapihantie 9, Helsingfors, PB 800 00521 HELSINGFORS, telefonservice må–to kl. 9–11 och 13–15 samt fre kl. 9–12, tfn 02956 16670, tietosuoja@om.fi.

Mer information om hantering av kunduppgifter

Danske Banks juridiska ärenden
Danske Bank A/S
Juridiska ärenden
PB 1565
00075 Danske Bank
Dataombudsman
Ratapihantie 9, Helsingfors
PB 800, 00521 HELSINGFORS
telefonservice må–to kl. 9–11 och 13–15, fre kl. 9–12
02956 16670
tietosuoja@om.fi