Sampo Pankin tutkimus kertoo:
Yrittäjä arvostaa vapautta

13.9.2007

Sampo Pankin tutkimus kertoo: Yrittäjä arvostaa vapautta ja itsenäisyyttä ylitse muiden, raha tulee viimeisenä.

Suomalaiset yrittäjät ovat selvästi tyytyväisempiä työhönsä kuin muut suomalaiset keskimäärin. He kokevat myös työssään huomattavasti ei-yrittäjiä enemmän menestyksen tunteita. Näin kertoo Sampo Pankin tekemä Suuri Suomalainen Yrittäjätutkimus, johon vastasi yhteensä 7 088 suomalaista.

Motiiveista kaksi on ylitse muiden: se, että yrittäjänä työ on vapaata ja itsenäistä, ja että yrittäjänä voi toteuttaa itseään ja unelmiaan. Raha ei muutenkaan ole tärkein kannustin yrittäjäksi ryhtymisessä. Vain 12 prosenttia yrittäjistä piti rahaa tärkeänä yrittäjyyden motiivina.

Yrittäjät ovat selvästi ei-yrittäjiä tyytyväisempiä ja myös optimistisempia työn tulevaisuuden suhteen, oli kyseessä sitten työn sisältö, työn arvostus, työn haastavuus, työssä jaksaminen, urakehitys tai asema työelämässä.

Yrittäjät onnellisempia kuin muut

Vapaus, itsenäisyys ja palkitsevuus ovat tunteita, joita yrittäjät kokevat vähintään päivittäin, mikä on huomattavasti useammin kuin ei-yrittäjillä. Jopa 40 prosenttia ei-yrittäjistä ei koe palkitsevuutta juuri koskaan.

Työpäivien upeiden ja masentavien hetkien suhteessa on myös selkeä ero yrittäjien eduksi. He ovat vahvasti edustettuna ryhmässä, jossa on erittäin paljon upeita hetkiä verrattuna masentaviin hetkiin

Kun esimerkiksi vain 26 prosenttia ei-yrittäjistä kertoi kokevansa onnellisuuden tunteita työssään jatkuvasti tai päivittäin, yrittäjistä näin arvioi 37 prosenttia. Kääntäen 42 prosenttia ei-yrittäjistä sanoo, ettei koskaan koe menestyksen tunteita työssään, yrittäjistä näin surullisesti kokee vain 30 prosenttia.

Tasan puolet yrittäjistä kertoo pystyvänsä pitämään työn ja muun elämän tasapainossa. Tosin neljännes tunnustaa, että työllä on aivan liian suuri rooli elämässä. Esimerkiksi verrattuna ei-yrittäjiin ero tässä on merkittävä, sillä näistä vain 14 prosenttia kuuluu työnarkomaanien ryhmään.

Perhe tärkein arvo

Perhe ja koti ovat yrittäjälle elämän tärkeimmät arvot. Sen jälkeen tulevat ystävät ja ihmissuhteet, työ, harrastukset ja vapaa-aika ja vasta viimeisenä raha. Järjestys on sama myös ei-yrittäjien keskuudessa.

Erittäin tyytyväisiä yrittäjät ovat suhteessa omiin lapsiin, puolisoon, perhe-elämään, ystäviin ja asumiseen. Eniten toivomisen varaa olisi tulotasossa, mahdollisuudessa matkustella ja muussa vapaa-ajan sisällössä.

Kun yrittäjiä vertaa ei-yrittäjiin arkisissa asioissa, yrittäjät ovat merkittävästi tyytyväisempiä tulotasoonsa, autoonsa ja asuntoonsa, mutta merkittävästi tyytymättömämpiä harrastuksiin, ystäviin ja vapaa-aikaan. Näiltä osin myytti työkeskeisestä yrittäjästä siis vahvistuu Sampo Pankin tutkimuksesta.

Elämäntavoissa parantamisen varaa

Sampo Pankin yrittäjätutkimus vahvistaa osittain käsitystä yrittäjien epäterveellisistä elämäntavoista. Yrittäjät kertovat syövänsä epäterveellisemmin kuin muut suomalaiset keskimäärin. 23 prosenttia kertoo syövänsä epäterveellisesti ja 19 prosenttia terveellisesti.

Yrittäjät kuluttavat alkoholia hieman useammin kuin suomalaiset yleensä. Tosin muut olettavat yrittäjien käyttävän alkoholia vieläkin enemmän. Noin puolet yrittäjistä käyttää alkoholia viikoittain, kun ei-yrittäjillä luku on 32 prosenttia.

Myös yrittäjien liikuntatottumuksissa on parantamisen varaa. Kaksi kolmasosaa yrittäjistä tunnustaa, ettei liiku tarpeeksi. Ei-yrittäjillä vastaava osuus on 55 prosenttia. Mielenkiintoinen havainto on, että muut suomalaiset arvelivat että viisi kuudesta yrittäjästä liikkuu liian vähän.

Tutkimus rikkoo myytin vuorokauden ympäri raatavasta yrittäjästä. Yrittäjät heräävät arkiaamuisin keskimäärin samaan aikaan kuin muutkin suomalaiset (kello 6.45) ja menevät keskimäärin varttia myöhemmin (kello 23.15) nukkumaan kuin muut suomalaiset (kello 23).

Epävarmat ansiot pelkolistan ykkössijalla

Ei-yrittäjiltä tiedusteltiin tutkimuksen yhteydessä, miten he suhtautuvat ajatukseen yrittäjyydestä. Peräti 35 prosenttia vastasi harkinneensa yrittäjäksi ryhtymistä.

Yrittäjyyden tärkeimmät motiivit yrittäjyyttä harkitsevien keskuudessa ovat itsensä ja unelmiensa toteuttaminen. 4 076:sta vastaajasta peräti 26 prosenttia piti tätä tärkeimpänä. Työn vapautta ja itsenäisyyttä arvosti 23 prosenttia.

Yrittäjyyttä harkitsevien ryhmässä epävarmuus ansiotasosta oli pelottavin tekijä. Näin vastasi 20 prosenttia. Epävarmuus riittävästä asiakasmäärästä oli listan kakkonen (12 %). Omaisuuden menettämisriskiä piti uhkana 11 prosenttia yrittäjyyttä harkitsevista.

Kasvuyrittäjät nuoria miehiä

Tutkimuksen mukaan sekä todennäköinen uusi yrittäjä että kasvuhakuinen yrittäjä löytyy todennäköisimmin noin 30-vuotiaasta ammattikoulu- tai opistotaustaisesta miehestä. Erittäin yleistä on myös, että yrittäjän uraa suunnittelevalla on yrittäjä lähipiirissä.

Suomessa on suuri määrä erittäin pieniä yrityksiä. Tutkimukseen vastanneista yrittäjistä 45 prosenttia oli yksinyrittäjiä. Naisyrittäjät toimivat miehiä selvästi useammin yksin. Yksinyrittäjät eivät pidä rahaa ja varallisuutta yhtä tärkeänä kuin muut yrittäjät keskimäärin. He ovat keskimäärin tyytyväisiä tulotasoonsa, eivätkä odota sen juuri paranevan tulevaisuudessa. Yksinyrittäjiä motivoi selvästi muita enemmän mahdollisuus määritellä itse työaikansa.

Yrittäjistä kasvuhaluisimpia ovat nuoret yrittäjämiehet (yrittäjänä alle 5 v), jotka jakavat liiketoimintariskin yhtiökumppaneiden kesken. Tämä ryhmä on selvästi muita yrittäjiä enemmän työ-, raha- ja varallisuusorientoituneita.

Vastaajia yli 7 000

Sampo Pankki teetti yhdessä Nero Partnersin kanssa yrittäjätutkimuksen, johon vastasi yhteensä 7 088 henkilöä. Tästä ryhmästä 2 888 henkilöä toimii päätyökseen yrittäjänä, loput ovat palkansaajia, jotka ovat kiinnostuneita yrittäjyydestä tai harkitsevat yrittäjäksi siirtymistä. 6 276 henkilöä osallistui tutkimukseen vastauslomakkeella, puhelinhaastattelujen kautta tavoitettiin 812 vastaajaa. Sampo Pankki julkaisee yrittäjätutkimuksen alueellisista ja toimialoihin liittyvistä eroista liittyvän osan sen valmistuttua myöhemmin syksyllä.


Lisätietoja:
Viestintäjohtaja Hannu Vuola, Sampo Pankki, puh. 010 513 0727
Aluejohtaja Juha Hammarén, Sampo Pankki, puh. 010 523 2916