Yleiset ehdot

 www-sivujen yleiset ehdot

Ole hyvä ja tutustu näihin ehtoihin huolellisesti. Sitoudut noudattamaan näitä ehtoja, kun selaat tai käytät pankkimme www-sivuja ja sovelluksia. Jäljempänä www-sivuilla tarkoitetaan näissä ehdoissa www-sivuja ja myös muita sovelluksia.

1.  www-sivujen omistaja

Näitä ehtoja sovelletaan vain Danske Bank A/S:n (jatkossa ”pankki”) nimissä julkaistujen www-sivujen käyttöön. Pankki omistaa nämä www-sivut ja ylläpitää niitä. Pankilla tarkoitetaan näissä ehdoissa myös Danske Bank A/S:ää ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvia suomalaisia tytäryhtiöitä. Edellä mainittujen yhtiöiden viralliset yksilöinti- ja yhteystiedot ovat saatavissa näiltä www-sivuilta.

2.  Immateriaalioikeudet

Näihin www-sivuihin ja niillä

-  tarjottaviin tai käytettäviin tuotteisiin ja palveluihin ja

-  esitettävään informaatioon, teksteihin, kuviin, ääniin, ulkoasuun tai muuhun sisältöön, nimiin ja liikemerkkeihin (jatkossa ”aineisto”)

liittyvät omistusoikeudet, tekijänoikeudet, oikeudet tavaramerkkeihin ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat pankille, Danske Bank A/S:lle tai muulle Danske Bank A/S:n kanssa samaan konserniin kuuluvalle yritykselle, ellei www-sivuilla ole nimenomaan ilmoitettu näiden oikeuksien kuuluvan kolmannelle osapuolelle.

Aineiston tulostaminen tai muu kopiointi on sallittu omaan henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen yksityiskäyttöön. Aineiston kopiointi, tallentaminen tai muu toistaminen, muokkaaminen, muuntelu, siirtäminen, luovuttaminen, muu hyväksikäyttäminen tai hyödyntäminen edes osittain ilman pankin ennalta antamaa kirjallista lupaa on kielletty.

Aineistoa tai sen osaa ei saa lainata tai julkisesti levittää ilman pankin ennalta antamaa kirjallista lupaa. Jos pankki on antanut luvan aineiston lainaamiseen ja/tai julkiseen levittämiseen,

- aineistoa saa käyttää vain lain, viranomaisohjeiden ja hyvän tavan mukaisessa asiallisessa asiayhteydessä

-  aineiston lähteeksi on ilmoitettava Danske Bank A/S.

3.  Maantieteellinen rajoitus

Ulkomaiset oikeusjärjestelmät ja niiden vahingonkorvausperiaatteet ovat keskenään erilaisia. Siksi on tärkeää huomata, että nämä www-sivut ovat suunnattu ja tarkoitettu Suomen markkinoille henkilöille, jotka ovat suomalaisia tai jotka asuvat Suomessa. Näihin www-sivuihin ja niillä julkaistuun aineistoon sovelletaan aina Suomen lainsäädäntöä riippumatta siitä, mistä maasta käsin näitä www-sivuja kulloinkin käytetään.  

4. www-sivuilla esitetty tieto

Näillä www-sivuilla annetaan vain yleisluontoista tietoa pankista ja pankin tarjoamista tuotteista ja palveluista. Yleisluontoinen tieto esitetään "sellaisena kuin se on" eikä tällaista tietoa voida pitää pankkia sitovana tarjouksena, kehotuksena, sitoumuksena tai muuna velvoittavana ilmaisuna, ellei erikseen ole toisin nimenomaan ilmoitettu. Yksittäistä finanssipalvelua koskeva tieto, ilmoitukset ja mainokset eivät ole sitovia tarjouksia vaan ainoastaan kehotuksia tarjousten tekemiseen, ellei erikseen ole toisin nimenomaan ilmoitettu.

Näillä www-sivuilla esitettyä tietoa ei voi pitää sijoitussuosituksena, sijoitusneuvona eikä kehotuksena ryhtyä johonkin sijoitustoimeen.

 

Pankin näillä www-sivuilla julkaisemat tiedot tai mielipiteet perustuvat luotettavina pidettyjen lähteiden tuottamaan tietoon. Tietoja ei kuitenkaan aina erikseen tarkisteta.

Pankki ei vastaa näillä www-sivuilla esitetyn tiedon virheettömyydestä. Pankki ei myöskään vastaa www-sivuilla esitettävän tiedon tai aineiston soveltuvuudesta esimerkiksi sijoitustuotteiden kaupankäyntiin, tai tällaisen tiedon soveltuvuudesta johonkin muuhun erityiseen tarkoitukseen.

Pankki ei vastaa vahingosta, joka johtuu siitä, että asiakas on ryhtynyt tai jättänyt ryhtymättä johonkin toimeen www-sivuilla esitetyn tiedon nojalla. Vastuun sijoitustoiminnan taloudellisesta tuloksesta kantaa aina asiakas. Historiallinen kehitys arvopaperi- ja rahastomarkkinoilla ei ole tae tulevasta arvonnoususta.

5. Eturistiriidat

Pankki, sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö tai näiden työntekijät voivat omistaa lain sallimissa puitteissa näillä www-sivuilla mainittuja sijoitustuotteita. Pankin sijoitustutkijat eivät kuitenkaan saa omistaa niiden yritysten osakkeita, joita he tutkivat.

6. Hintatiedot

Näillä sivuilla julkaistut hintoja, kursseja ja arvoja koskevat tiedot ovat viitteellisiä, ellei erikseen ole toisin nimenomaan ilmoitettu. Uusiin sopimuksiin ja omistusten realisointeihin liittyvät kulloinkin voimassa olevat hinnat, kurssit ja palkkiot kannattaa aina selvittää ennalta pankin kanssa.

7. Linkitykset

Näiltä pankin www-sivuilta voi päästä linkin kautta kolmannen osapuolen www-sivuille. Pankki voi myös tarjota tai välittää näillä www-sivuilla kolmansien osapuolten tuottamaa tietoa, tuotteita tai palveluita.  

 

Pankki ei ole tarkastanut kolmansien osapuolten www-sivuja. Pankki ei ole vastuussa

-  näistä kolmansien osapuolten www-sivuista tai www-sivuista, joilla pääsee näiltä sivuilta,

-  näillä www-sivuilla julkaistusta aineistosta tai

-  niiden välityksellä tarjottavista tuotteista tai palveluista.

 

Pelkkä linkkiyhteys kolmannen osapuolen www-sivustolle ei muodosta esittelijä- eikä asiamiessuhdetta pankin ja kolmannen osapuolen välille. Pankki ei miltään osin ota kantaa tai vastaa kolmannen osapuolen www-sivustosta ja siellä tarjottavista tiedoista, tuotteista tai palveluista.

www-sivujen kautta tarjottaviin tai välitettäviin kolmannen osapuolen palveluihin sovelletaan yksinomaan asiakkaan ja kolmannen osapuolen välisen sopimuksen ehtoja. Pankki ei ole osapuolena asiakkaan ja kolmannen osapuolen välisessä sopimuksessa eikä vastaa siitä, siihen liittyvistä velvollisuuksista, virheistä tai viivästyksistä. Pankki ei miltään osin takaa kolmannen osapuolen maksukykyä tai palvelun ominaisuuksia.

Pankki ei miltään osin vastaa kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta tiedosta ja aineistosta. Kolmas osapuoli vastaa tuottamastaan ja/tai julkaisemastaan tiedosta, aineistosta, kuten tekstistä, kuvista, äänestä ja aineiston ulkoasusta, sekä siitä, että tällainen tieto ei luokkaa asiakkaan tai muun henkilön yksityisyyttä tai kunniaa ja aineisto ei loukkaa asiakkaan tai kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia.

8. Vastuunrajoitus

Pankki, sen johtajat, esimiehet tai työntekijät eivät vastaa

- näiden www-sivujen käytettävyydestä tai virheettömyydestä

- näiden www-sivujen käytöstä mahdollisesti johtuvista asiakkaan tietokoneen teknisistä ongelmista tai virheistä

- edellä mainituista syistä johtuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

9. Yksityisyyden suoja

Pankki noudattaa asiakastietojen käsittelyssä Suomen laissa säädettyä pankkisalaisuutta, tietoturvaan ja yksityisyyden suojaan liittyviä lakisääteisiä velvoitteita ja hyvää tietojenkäsittelytapaa. Lue lisää Tietosuojasta ja asiakastietojen käsittelystä.

Pankilla on oikeus tallentaa asiakkaan käyttämän tietokoneen tietoja, kuten käyttöjärjestelmä-, selain- ja java -versiotietoja kehittääkseen uusia tietoturvaratkaisuja.

10. Oikeus muutoksiin

Pankilla on oikeus muuttaa näitä www-sivuja, www-sivuilla julkaistua aineistoa mukaan lukien näitä ehtoja ja www-sivujen käytön teknisiä vaatimuksia ilmoittamatta muutoksesta etukäteen ottamalla muutetut www-sivut, muutettu aineisto tai ratkaisu käyttöön.  Pankki voi ilmoittaa muutoksesta tarvittaessa pankin www-sivuilla.

 11. Eri kieliversiot

Nämä ehdot ovat saatavissa suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Jos eri kieliversiot ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan ensi sijassa suomenkielistä versiota.

12. Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Näiden www-sivujen käyttöön sovelletaan näiden ehtojen lisäksi Suomen lakia.

Jos pankin ja asiakkaan välillä on näihin www-sivuihin tai näihin ehtoihin liittyviä erimielisyyksiä eikä erimielisyyttä saada ratkaistuksi neuvotteluteitse, asia ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajalla on oikeus saattaa asia vireille myös Suomessa sijaitsevan kotipaikkansa käräjäoikeudessa. ​​