Tietosuoja

 

Asiakastietojen käsittely Danske Bankissa

Tällä sivulla kerromme sinulle, mitä tietoja Danske Bank kerää asiakkaistaan, mistä tietoja hankitaan ja mihin niitä käytetään sekä missä tilanteissa tietoja luovutetaan. Lisäksi kerromme, miten sinun tulee menetellä, jos haluat tietää, mitä tietoja sinusta on pankkimme rekistereissä ja miten voit korjata tiedoissasi mahdollisesti olevan virheen ja milloin voit kieltää tietojesi käytön.

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike on Tanskassa rekisteröidyn Danske Bank A/S:n täysin omistama tytäryhtiö. 

Pankkimme yhteystiedot Suomessa ovat Televisiokatu 1, 00075 DANSKE BANK,
puh 010 546 0000, www.danskebank.fi. Danske Bank A/S:n pääkonttori sijaitsee osoitteessa Holmens Kanal 2-12, DK-1092, Copenhagen K, Denmark.

Mistä asiakastietoja hankitaan?

Pankilla on lakiin perustuva velvoite tuntea asiakkaansa ja todeta heidän henkilöllisyytensä.  Pankki hankkii asiakkaiden pankkipalveluihin liittyviä tietoja asiakkailta itseltään sekä niistä viranomaisten rekistereistä, joihin kyseisiä tietoja on tallennettu yleistä käyttöä varten. Tällaisia viranomaisrekistereitä ovat väestörekisteri, kauppa- ja yhdistysrekisteri sekä yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ. Lisäksi pankki käyttää luottotietoyhtiöiden rekistereitä kuten Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteriä.

Yksityishenkilöitä koskevia tarpeellisia tietoja ovat esimerkiksi asiakkaan nimi, yhteystiedot ja henkilötunnus. Yritys- ja yhteisöasiakkaiden osalta näitä tietoja ovat julkisissa rekistereissä olevien tietojen ohella muun muassa yrityksen tai muun yhteisön omistusta ja ajantasaiset edustamista koskevat tiedot. Lisäksi pankki tarvitsee tietoja asiakkaidensa taloudellisesta asemasta ja liiketoiminnasta.

Tarkempia tietoja pankin asiakasrekisteristä on rekisteriselosteestamme, joka on saatavilla pankin konttoreista ja pankkimme internet-sivuilta.

Pankki tallentaa pankin toimihenkilöiden ja asiakkaiden väliset puhelut puhelinpalvelun piiriin kuuluvissa puhelimissa. Tallenteita ja niiden tunnistetietoja käytetään sopimusten ja muiden oikeustoimien syntymisen ja palvelutilanteiden todentamiseksi.

Mihin asiakastietoja käytetään?

Asiakastietoja käytetään asiakaspalveluun ja asiakassuhteen hoitamiseen, markkinointiin, neuvontaan sekä riskienhallintaan esimerkiksi luottoa myönnettäessä ja valvonnassa.  Pankki luokittelee asiakkaansa riskienhallinnallisista syistä lainsäädännön ja viranomaisohjeiden edellyttämällä tavalla.

Asiakastietoja käytetään myös uusien palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen, joita pankki tai muut Danske Bank -ryhmään kuuluvat yhtiöt tarjoavat asiakkailleen.

Milloin pankki luovuttaa asiakastietoja ulkopuolisille?

Pankin hallussa olevat asiakasta koskevat tiedot ovat lakiin perustuvan pankkisalaisuuden alaisia. Pankin palveluksessa olevat henkilöt eivät saa luovuttaa asiakastietoja ulkopuolisille ilman asiakkaan lupaa eivätkä käyttää niitä muihin kuin yllämainittuihin tarkoituksiin.

Pankeille on kuitenkin eri laeissa säädetty velvollisuuksia luovuttaa asiakastietoja viranomaisille, kuten veroviranomaisille.

Hoitaessaan asiakkaan maksutoimeksiannon pankilla on velvollisuus toimittaa saajan pankille toimeksiannon toteuttamisen mukana maksajan nimen lisäksi maksajaa koskeva yksilöllinen tunniste kuten osoite, tilinumero, asiakasnumero, syntymäaika ja -paikka tai henkilötunnus, joiden avulla maksu voidaan tarvittaessa jälkikäteen yhdistää maksajaan.

Joidenkin ulkomaiden sääntelyn tai maksujärjestelmän toiminnan vuoksi maksajaa koskevat tiedot saatetaan joutua toimittamaan myös maksun saajalle. Maksujen välittäjä voi olla velvollinen antamaan tietoja myös viranomaisille.   

Pankki luovuttaa asiakastietoja lainsäädännössä säädettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta vain asiakkaan suostumuksella tai toimeksiannon perusteella. Asiakkaalla on oikeus koska tahansa peruuttaa antamansa suostumus tai muuttaa siitä ilmoittamalla asiasta pankille.

Tarkempia tietoja pankkisalaisuudesta, tietojen luovuttamisesta ja viranomaisten tiedonsaantioikeudesta on saatavissa Finanssialan Keskusliiton julkaisemista pankkisalaisuusohjeista, jotka ovat nähtävillä Keskusliiton internet-sivuilla osoitteessa www.fkl.fi.

Tietojen luovuttaminen Danske Bank -konsernin sisällä

Danske Bankilla on lain mukaan oikeus luovuttaa asiakastietoja toisille Danske Bank -konserniin kuuluville yhtiöille, joita koskee samanlainen salassapitovelvollisuus kuin Danske Bankia. Tietoja saadaan käyttää asiakaspalveluun ja muuhun asiakassuhteen hoitamiseen, riskienhallintaan ja markkinointiin. Danske Bank -konserniin kuuluvista yhtiöistä saa tietoja pankkimme internet-sivuilta www.danskebank.fi.

Asiakkaan oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin

Asiakkaalla on oikeus kieltää pankkia kohdistamasta häneen markkinointitoimenpiteitä. Kiellon voi ilmoittaa konttorissa, verkkopankissa, puhelinpalvelussa tai kirjeitse. Hän voi myös halutessaan yksilöidä, mitä viestintävälinettä käyttäen markkinointiviestejä ei saa lähettää.   

Asiakkaan tiedonsaantioikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain mukaan oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu pankin asiakasrekisteriin. Tiedustelu tulee tehdä pankin konttorissa tai verkkopankin välityksellä. Tiedustelijan tulee todistaa henkilöllisyytensä. Pankki vastaa asiakkaalle kirjeitse.

Asiakastiedoissa oleva virhe

Jos käy ilmi, että pankin rekisterissä on asiakkaan tiedoissa jokin virhe, korjaamme tiedot mahdollisimman pian. Jos vääriä tietoja on luovutettu ulkopuolisille, oikaisemme virheen myös tiedon vastaanottajalle.

Jos asiakas itse havaitsee asiakastiedoissaan virheen, hän voi pyytää korjaamaan sen ottamalla yhteyttä pankkiin.

Tietoja asiakastietojen käsittelystä

Lisätietoja asiakastietojen käsittelystä Danske Bankissa saa lakiasioista.

Suomessa Tietosuojavaltuutettu ohjaa, valvoo ja antaa neuvoja henkilötietojen käsittelystä ja henkilörekistereiden käytöstä. Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot ovat:

Ratapihantie 9, 6. kerros, 00520 HELSINKI, postiosoite PL 800, 00521 Helsinki, puhelinneuvonta ma - to klo 9 - 11 ja 13 - 15 ja pe klo 9 - 12, 02956 16670, tietosuoja@om.fi.

Lisätietoja asiakastietojen käsittelystä

Danske Bankin Lakiasiat
Danske Bank A/S,
Lakiasiat
PL 1565,
00075 Danske Bank
Tietosuojavaltuutetun toimisto

Ratapihantie 9, 6. kerros, Helsinki 
PL 800, 00521 Helsinki
puhelinneuvonta ma - to klo 9 - 11 ja 13 - 15, pe klo 9 - 12
02956 16670
tietosuoja@om.fi.