Sanastoa

Oheiseen listaan on koottu joukkolainojen ja strukturoitujen tuotteiden yhteydessä käytettyä yleistä sanastoa.

Arvonmuutos Arvonmuutos on kohde-etuutena olevan indeksin tai indeksikorin arvonkehitys laina-aikana (päättymisarvon ja lähtöarvon erotus). Yksittäisen sijoitusobligaation kohde-etuutena olevan indeksin tai indeksikorin arvonmuutoksen laskentatapa on kuvattu lainakohtaisissa ehdoissa.

Arvostuspäivä Arvostuspäivällä tarkoitetaan ajankohtaa, jonka mukaan kohde-etuuden lähtö- ja päättymisarvo määritellään. Lähtö- ja päättymisarvon laskentaan käytettäviä arvostuspäiviä voi olla yksi tai useampia indeksilainasta riippuen.

Duraatio (Macaulayn duraatio) Lainasta saatavien kassavirtojen (tuottojen ja pääomien takaisinmaksun) painotettu keskimääräinen juoksuaika. Painona käytetään kassavirtojen maksuaikoja. Sijoitusobligaation duraatiota ei ole mahdollista laskea etukäteen, koska kassavirrat riippuvat keskeisesti takaisinmaksupäivänä mahdollisesti maksettavasta indeksihyvityksestä.

Duraatio (Modifioitu duraatio) Lainan arvon herkkyys korkotason muutoksille. Kertoo kuinka paljon lainan arvo muuttuu, kun korkotaso nousee tai laskee prosenttiyksikön. Esimerkiksi duraation ollessa 3, nousee lainan arvo n. 3%, kun korko laskee yhden prosenttiyksikön. Mitä suurempi duraatio on, sitä suurempi on lainan korkoriski eli herkkyys korkotason muutoksille. Yleensä puhuttaessa duraatiosta tarkoitetaan sillä nimenomaan modifioitua duraatiota.

Efektiivinen tuotto Efektiivinen tuotto on sijoitusobligaatiolle maksettava todellinen tuotto. Lainan sijoitusajalta saatava efektiivinen tuotto selviää takaisinmaksupäivänä ja se riippuu emissiokurssista ja mahdollisesta takaisinmaksupäivänä maksettavasta indeksihyvityksestä.

Emissio Arvopaperin, kuten sijoitusobligaation liikkeeseenlasku.

Emissiokurssi (merkintäkurssi) Sijoitusobligaation liikkeeseenlaskukurssi, joka kertoo mikä on sijoitusobligaation liikkeeseenlaskuhinta suhteessa nimellisarvoon. Hinta, jolla sijoitusobligaation voi merkitä.

Erillislaina on tietylle sijoittajaryhmälle suunnattu joukkolaina tai sijoitusobligaatio.

Indeksi Sijoitusobligaation kohde-etuutena käytetään indeksiä, joka voi olla esimerkiksi osake-, hyödyke- ja joukkolainaindeksi.

Indeksihyvitys Sijoitusobligaatiolle maksettavasta tuotosta käytetään nimitystä indeksihyvitys. Sijoitusobligaation tuotto on sidottu kohde-etuuden tai kohde-etuuksista muodostetun korin arvonmuutokseen. Yksittäisen indeksilainan indeksihyvityksen laskentatapa on kuvattu lainakohtaisissa ehdoissa.

Indeksilaina Joukkovelkakirjalaina, jonka tuotto määräytyy kohde-etuuden tai kohde-etuuksista muodostetun korin arvonkehityksen perusteella.

Juoksuaika Sijoitusobligaation (joukkolainan) laina- eli juoksuaika, jonka päättyessä laina maksetaan takaisin.

Kohde-etuus Kohde-etuus voi olla esimerkiksi osake, osakeindeksi, valuuttakurssi, hyödyke tai hyödykeindeksi. Sijoitusobligaation tuotto on sidottu tietyn kohde-etuuden tai kohde-etuuksista muodostetun korin arvonkehitykseen.

Päättymisarvo Päättymisarvo on kohde-etuuden arvo lainaehtojen mukaisina arvostuspäivinä, jonka mukaan sijoittajan saama tuotto määräytyy. Päättymisarvon laskentaan käytettäviä arvostuspäiviä voi olla yksi tai useampi sijoituobligaatiosta riippuen.

Lähtöarvo Lähtöarvo on kohde-etuuden arvo lainaehtojen mukaisina arvostusajankohtina, johon kohde-etuuden arvonmuutosta verrataan. Lähtöarvon laskentaan käytettäviä arvostuspäiviä voi olla yksi tai useampia sijoitusobligaatiosta riippuen.

Markkinahinta Arvopaperin kuten sijoitusobligaation käypä, markkinoilla muodostunut kurssi. Käypä hinta.

Maturiteetti Ks. juoksuaika

Merkintä Sijoitusobligaation (joukkolainan) ostaminen liikkeeseenlaskun yhteydessä.

Osallistumisaste Osallistumisaste / tuottokerroin kertoo sen suhteellisen osuuden, jonka sijoitusobligaatioon sijoittanut sijoittaja saa kohde-etuuden arvonmuutoksesta. Esim. jos osallistumisaste on 50 % ja kohde-etuuden arvonnousu 40 %, sijoittajan saama tuotto on 20 %.

Pääomaturvattu sijoitusobligaatio Pääomaturvatun indeksilainan nimellispääoman takaisin maksusta eräpäivänä vastaa liikkeeseenlaskija. Pääomaturvattu sijoitusobligaatio mahdollistaa tulevaisuuden noususta hyötymisen ilman riskiä menettää sijoituksen nimellispääomaa kohde-etuutena olevan intrumentin kehittyessä epäedullisesti.  

Tuottokerroin Ks. Osallistumisaste

Volatiliteetti Volatiliteetti eli arvonvaihtelu on kohde-etuuden taipumus kurssivaihteluihin. Mitä suurempi volatiliteetti on, sitä suuremmat ovat kurssimuutokset ylös tai alas. Jos sanotaan, että jonkin arvopaperin volatiliteetti on suuri, arvopaperin hinta vaihtelee suuressa haarukassa.